പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിനു കീഴിലുള്ള പശ്‌ചിമ ബംഗാളിലെ ബെദുബി, ഹാഷിമാര മിലിട്ടറി ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്‌സിലും സിക്കിമിലെ ഗാങ് ടോക്ക് ഹെഡ്‌ക്വാർട്ടേഴ്‌സിലുമായി ഒഴിവുകൾ

ഗ്രൂപ്പ് സി തസ്‌തികകളിലേക്കുള്ള നേരിട്ടുള്ള നിയമനമാണ്.

 

സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ ഗ്രേഡ് II

ഒഴിവുകൾ: 1

യോഗ്യത: പ്ലസ്‌ടു അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം

 

ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക്ക്

ഒഴിവുകൾ: 1

 

യോഗ്യത: പ്ലസ്‌ടു അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം

 

മെസഞ്ചർ

ഒഴിവുകൾ: 3

യോഗ്യത: പത്താം ക്ലാസ്സ് വിജയം അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം

 

സഫായ് ‌വാല

ഒഴിവുകൾ: 4

യോഗ്യത: പത്താം ക്ലാസ്സ് വിജയം അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം

 

വിശദാംശങ്ങൾക്കായും അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനും സന്ദർശിക്കേണ്ട വെബ്സൈറ്റ്: www.indianarmy.nic.in

അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി: നവംബർ 18


Keywords: army recruitment, defence, army ld clerk, stenographer, messenger, safaiwala