അങ്കമാലി മെട്രോ വെഡ്ഡിംഗ് പ്ലാസയുടെ പുതിയ ഷോറൂമിലേക്ക് 150 ലേഡീസ് സ്റ്റാഫിനെയും 50 ജെന്റ്സ് സ്റ്റാഫിനേയും ആവശ്യമുണ്ട്.

താമസസൌകര്യവും ഭക്ഷണവും ലഭിക്കും.

പ്രായപരിധി: 50 വയസ്സ്

ആകർഷകമായ ശമ്പളം

വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ: 9497292381, 8848501235

 

Keywords: Ernakulam Job, Angamali jobs, metro wedding plaza