ആലപ്പുഴ Inspire Domestic ന്റെ ഓഫീസുകളിലേക്ക് ജില്ലാടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്റ്റാഫുകളെ നിയമിക്കുന്നു.

യോഗ്യത: +2, മുൻ‌പരിചയമില്ലാത്തവർക്കും അപേക്ഷിക്കാം.

പ്രായപരിധി: 18 – 30

ശമ്പളം: 12.000- 18,000 / -

വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ: 8281186581, 9846313563, 9995877939

 

Keywords: Alappuzha Jobs, All kerala jobs