പാലക്കാട് വെൽ‌വിഷ് അക്കാദമിയിൽ ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ്, ടീച്ചിംഗ് സ്റ്റാഫ്, ഇംഗ്ലീഷ് ട്രെയിനർ, പേഴ്‌സണൽ അസിസ്റ്റന്റ്, മാനേജർ, ഫീൽഡ് സ്റ്റാഫ് എന്നീ തസ്‌തികകളിൽ ഒഴിവുണ്ട്.

വിവരങ്ങൾക്കായി വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ: 7293184953


Keywords: palakkad jobs, office staff, teaching staff, english trainer, personnal assitant, manager, field, staff