തൃശ്ശൂര്‍ വീജെ അഡ്വർടൈസൈംഗ് കമ്പനിയിലേക്ക് അക്കൌണ്ടന്റ്, ഡി.ടി.പി. ഓപ്പറേറ്റർ, ടെലി കോളർ എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്.

വിവരങ്ങൾക്കായി വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ:  9037267308

Keywords: vj advertising company, accountant, dtp operator, telecaller, Thrissur jobs