കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിനടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിഷ്വൽ ഹോം നഴ്‌സിംഗിലേക്ക് സ്റ്റാഫിനെ ആവശ്യമുണ്ട്.

വിവരങ്ങൾക്കായി വിളിക്കുക: 9388860379, 7034066144, 8281110074


Keywords: staff, kozhikode jobs, calicut jobs