തിരുവനന്തപുരം SFS ഹോം ബ്രിഡ്‌ജ് ഹോട്ടൽ & സ്യൂട്‌സിൽ വിവിധ തസ്‌തികകളിൽ ഒഴിവുകൾ

എക്സിക്യുട്ടീവ് ഷെഫ്, റസ്റ്ററന്റ് മാനേജർ, റസ്റ്ററന്റ് സൂപ്പർ വൈസർ, ഹൌസ് കീപ്പിംഗ് സൂപ്പർ വൈസർ, ബാർമെൻ, വെയിറ്റർ, ഹോസ്റ്റസ്, കാഷ്യർ, ഡിസിഡിപി ബുച്ചറി, ഡി സിഡിപി കോണ്ടിനെറ്റൽ, കമി 1 കോണ്ടിനെന്റൽ, മകി 1 പേസ്ട്രി, പ്രവൃത്തി പരിചയമുള്ളവർ ബയോഡാറ്റ ഇ മെയിൽ ചെയ്യുക. hrd@sfstvm.com. നമ്പർ: 99618 88200


Keywords: sfs home bridge hotel recruitments, trivandrum jobs, hotel jobs