തൃശ്ശൂര്‍ അന്നമനടയിലുള്ള റോയൽ റിച്ച് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിലേക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ, സെയിൽ‌സ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്, സെയിൽ‌സ്‌മാൻ, എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്.

വിവരങ്ങൾക്കായി വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ:  0480 2773 666, 277 566, 8111880246


Keywords: distributor, sales executive, salesman, thrissru jobs