കണ്ണൂർ സഫയറിൽ വിവിധ തസ്‌തികകളിൽ ഒഴിവുകൾ

വെയിറ്റർ, സൂപ്പർ വൈസർ, കാഷ്യർ, ബില്ലിംഗ് സ്റ്റാഫ്, ക്യാപ്റ്റൻ

പ്രായപരിധി: 40 വയസ്സ്

താത്പര്യമുള്ളവർ ബയോഡാറ്റ സഹിതം നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടുക

Safire, Behind Nikshan Electronics, Bank Road, Kannur, Mob. 99950 07879


Keywords: Safire recruitment, kannur jobs