പാലക്കാട് നെന്മാറയിൽ ഓഫീസ് സ്റ്റാഫിനെ ആവശ്യമുണ്ട്

കമ്പ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരിക്കണം.

താത്പര്യമുള്ളവർ ബയോഡാറ്റ emediaonlineservice@gmail.com എന്ന മെയിലേക്ക് അയക്കുക.

അവസാന തീയതി: നവംബര്‍ 7

Keywords: palakkad jobs, nemmara , office staff