പാലക്കാട് കൊല്ലങ്കോടിൽ ഓഫീസ് സ്റ്റാഫിനെ ആവശ്യമുണ്ട്.

കമ്പ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇംഗ്ലീഷ്, മലയാളം ടൈപ്പിംഗ് സ്‌പീഡ് ഉണ്ടായിരിക്കണം.

വിവരങ്ങൾക്കായി വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ: +91 90208 06070


Keywords: office staff at kollengode