മയിൽ റൈസിൽ സെയിൽ‌സ് എക്സിക്യുട്ടീവ്, അക്കൌണ്ടന്റ്, സ്റ്റോർ കീപ്പർ, എഫ്. എം. സി. ജി

 


എറണാകുളം മയിൽ റൈസിൽ ഒഴിവുകൾ.

സെയിൽ‌സ് എക്സിക്യുട്ടീവ്, അക്കൌണ്ടന്റ്, സ്റ്റോർ കീപ്പർ, എഫ്. എം. സി. ജി. 

മൂന്ന് വർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയം വേണം.  താത്പര്യമുള്ളവർ സി. വി. ഇ മെയിൽ ചെയ്യുക.

കോട്ടക്കൽ അഗ്രോ ഫുഡ്‌സ്, അങ്കമാലി, എറണാകുളം – 683 557

ഇ മെയിൽ ഐഡി: careers@mayilrice.com

Keywords: ernakulam jobs, mayil rice recruitment, kottakkal agro foods, ankamaly,  

Post a Comment

0 Comments