തൃശ്ശൂരിൽ മലബാർ നിധി ലിമിറ്റഡ് എന്ന  ധനകാര്യസ്ഥാപനത്തിലേക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് സ്റ്റാഫിനെ ആവശ്യമുണ്ട്.

വിവരങ്ങൾക്കായി വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ:  7034 11 11 70, 7012 499 149 


Keywords: marketing staff, thrissr jobs, malabar nidhi ltd