എറണാകുളം ദ്രോണി മെഡിക്കൽ ഡിസ്പോസിബിൾ കമ്പനിയിലേക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് എക്സിക്യുട്ടീവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്.

കമ്മീഷൻ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും വേതനം.

വിവരങ്ങൾക്കായി വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ: 9447101917, 859020025

Keywords: Ernakulam jobs, marketing executive