തൃശ്ശൂർ വലപ്പാട്ടുള്ള മണപ്പുറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഓട്ടോമോട്ടീവ് സ്കിൽ‌സിലേക്ക് ഡെന്റർ, ബോഡി ഷോപ്പ് ട്രെയിനർ, മാർക്കറ്റിംഗ് എക്സിക്യുട്ടീവ് എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്.

വിവരങ്ങൾക്കായി വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ: 9744177424, 7594810851


keywords: manappuram jobs, thrissur jobs,