കോഴിക്കോട് മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനിയിൽ മാനേജർ, ഫിനാൻഷ്യൽ കൺസൾട്ടന്റ്സ്

 

സെയിൽ‌സ് മാനേജർ

പ്രായം: 25 – 45 വയസ്സ്


ഇൻഷുറൻസ് മാനേജർ

പ്രായം: 25 – 62 വയസ്സ് 


ഫിനാൻഷ്യൽ കൺ‌സൾട്ടന്റ്

പ്രായം: 25 – 70 വയസ്സ് 


താത്പര്യമുള്ളവർ സി. വി. മെയിൽ ചെയ്യുക

ഇ മെയിൽ ഐഡി : roy.velekat@futuregenerali.in

നമ്പർ: 98470 05087  


Keywords: sales manager, insurance manager, financial consultant