തൃശ്ശൂരിൽ മെയിൽ ക്ലീനർ സ്റ്റാഫിനെ ആവശ്യമുണ്ട്.

പ്രായപരിധി 50 വയസ്സ്.

ശമ്പളം: തുടക്കത്തിൽ 9000 രൂപ

വിവരങ്ങൾക്കായി വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ: 9746259902, 9746259932


Keywords: male cleaning staff, thrissur jobs