ഹിമാദ്രി ഹെർബൽ‌സിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് സ്റ്റാഫ്, മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജർ, മാർക്കറ്റിംഗ് എക്സിക്യുട്ടീവ് ഒഴിവുകൾ.

ശമ്പളം: 12000 – 30000 രൂപ

താമസവും ഭക്ഷണവും സൌജന്യമായിരിക്കും.

വനിതകൾക്ക് മുൻ‌ഗണന ഏത് പ്രായക്കാർക്കും അപേക്ഷിക്കാം.  

വിവരങ്ങൾക്കായി വിളിക്കുക: 9562663121, 9605230386


Keywords: himadri herbals recruitment, all kerala jobs,