തൃശ്ശൂർ ഷാഡോ ബുക്സിന്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ റെക്കോർഡ് ബുക്കിന്റെ ഓർഡർ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് യുവാക്കളെ ആവശ്യമുണ്ട്.

പ്രായപരിധി: 25 – 35 വയസ്സ്

വിവരങ്ങൾക്കായി വിളിക്കുക:  9447618239


Keywords: field staff