കോഴിക്കോട് ജി.കെ. എന്റർ പ്രൈസസിലേക്ക് ഫീൽ‌ഡ് സ്റ്റാഫിനെ ആവശ്യമുണ്ട്.

ശമ്പളം: അഞ്ചായിരം രൂപയും കമ്മീഷനും

വിവരങ്ങൾക്കായി വിളിക്കുക: 9446055946


Keywords: field staff, kozhikode jobs