തൃപ്പൂണിത്തുറയിലേക്ക് മലയാളം – ഇം‌ഗ്ലീഷ് ഡി.ടി.പി. ഓപ്പറേറ്റർമാരെ ആവശ്യമുണ്ട്.

വിവരങ്ങൾക്കായി വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ: 9447223406


Keywords: ernakulam jobs, dtp operator, tripunithura