തൃശ്ശൂർ ടൌണിലുള്ള ഒലീവ് കാർട്ട് പ്രിന്റിങ് സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് അക്കൌണ്ടന്റ്സ് വിത്ത് റിസപ്‌ഷനിസ്റ്റ്, ഡെലിവറി സ്റ്റാഫ് എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്.

പ്രായപരിധി: 30 വയസ്സ്

വിവരങ്ങൾക്കായി വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ: 9447921128, 9349346301


Keywords: thrissur jobs, accountant, delivery staff