എറണാകുളം അസ്പൈർ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് അസിസ്റ്റന്റ് ജനറൽ മാനേജർ, അക്കൌണ്ടന്റ്, ലേഡി ടെലികോളർ, ബിസിനസ് ഡെവലപ്മെന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്, എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്.

വിവരങ്ങൾക്കായി വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ: 8943044445, 8943044446, 7692007005


Keywords: Ernakulam Jobs, Aspire groups, general manager, accountant, lady telecaller, development executive