തൃശ്ശൂർ നടത്തറയിൽ മെറ്റൽ ക്രാഫ്റ്റ് മിഷ്യൻ മാനുഫാക്ചറിംഗ് സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ലേഡി അക്കൌണ്ടന്റ് (2  വർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയം), സൂപ്പർ വൈസർ (5 വർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയം) എന്നീ തസ്‌തികകളിലേക്ക് സ്റ്റാഫിനെ ആവശ്യമുണ്ട്.

പ്രായപരിധി: 25 – 35 വയസ്സ്

വിവരങ്ങൾക്കായി വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ: 8281905601, 0487 – 2355970


Keywords: lady accountant, supervisor,  nadathara, metal craft machine manufacturing