സൌത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിന്റെ സബ്‌സിഡിയറി സ്ഥാപനമായ സൌത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് ഓപ്പറേഷൻസ് ആൻഡ് സർവ്വീസസ് ലിമിറ്റഡിൽ വിവിധ തസ്‌തികകളിൽ ഒഴിവുകൾ. ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.

തസ്‌തികകൾ

 

1. എച്ച്.ആർ. മാനേജർ  

ഒഴിവുകൾ: 1

യോഗ്യത: എം.ബി.എ./ എച്ച്. ആറിൽ പി.ജി.ഡി.എം. പത്ത് വർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കണം.

പ്രായപരിധി: 45 വയസ്സ്

 

2. റിക്രൂട്ട്മെന്റ് മാനേജർ

ഒഴിവുകൾ: 1

യോഗ്യത: എം.ബി.എ./ എച്ച്. ആറിൽ പി.ജി.ഡി.എം.  5 വർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയം.

പ്രായപരിധി: 40 വയസ്സ്

3. എച്ച്. ആർ. ആൻഡ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് സപ്പോർട്ട്

ഒഴിവുകൾ: 2

യോഗ്യത: ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ബിരുദം. രണ്ട് വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം. തുടക്കക്കാർക്കും അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.

പ്രായപരിധി: 35

 

4. ഓപ്പറേഷൻസ് മാനേജർ

ഒഴിവുകൾ: 1

യോഗ്യത: ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ബിരുദം. രണ്ട് വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം.

പ്രായപരിധി: 35 വയസ്സ്

 

5. അക്കൌണ്ട്സ് മാനേജർ

ഒഴിവുകൾ: 1

യോഗ്യത: ബി.കോം. ബിരുദം. സി.എ./ സി.എം.എ./ സി.എസ്. (ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഉള്ളവർക്ക് മുൻ‌ഗണന)

പ്രായപരിധി: 35 വയസ്സ്

 

6. അസിസ്റ്റന്റ് – ഡാറ്റാ എൻ‌ട്രി ഓപ്പറേഷൻസ്

ഒഴിവുകൾ നിജപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

യോഗ്യത: ബിരുദവും കം‌പ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനവും. ഒരു വർഷത്തെയെങ്കിലും പ്രവൃത്തിപരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കണം. തുടക്കക്കാർക്കും അപേക്ഷിക്കാം.

പ്രായപരിധി: 30 വയസ്സ്

 

7. ടെലികോളർ

ഒഴിവുകൾ തിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

യോഗ്യത: ബിരുദം. ഒരു വർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയം. തുടക്കക്കാർക്കും അപേക്ഷിക്കാം.

പ്രായപരിധി: 30 വയസ്സ്

 

8. ബിസിനസ്സ് ഡെവലപ്മെന്റ് എക്സിക്യുട്ടീവ് – റീടെയിൽ ലോൺസ്

ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം തിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

യോഗ്യത: ബിരുദം. ഒരു വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം. തുടക്കക്കാർക്കും അപേക്ഷിക്കാം.

പ്രായപരിധി: 30 വയസ്സ്

വിശദവിവരങ്ങൾക്കായും അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുവാനും സന്ദർശിക്കേണ്ട വെബ്സൈറ്റ്: www.sibosl.com

അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി: 07-09-2021

 

Keywords:  south indian bank operations and services limited recruitmeent, SIBOSL South Indian Bank