എ.എസ്.സി. നോർത്തേൺ കമാൻഡിൽ ഫയർമാൻ, ലേബറർ ഒഴിവുകൾ; മിനിമം യോഗ്യത; പത്താം ക്ലാസ്സ്. വിജ്ഞാപനം

എ.എസ്.സി. നോർത്തേൺ കമാൻഡിൽ ഫയർമാൻ, ലേബറർ ഒഴിവുകൾ; മിനിമം യോഗ്യത; പത്താം ക്ലാസ്സ്. വിജ്ഞാപനം