ഇൻഫന്റ‌ റി സ്‌കൂളുകളിൽ ഒഴിവുകൾ; മിനിമം യോഗ്യത; പത്താം ക്ലാസ്സ് വിജ്ഞാപനവും അപേക്ഷാ ഫോമുംഇൻഫന്റ‌ റി സ്‌കൂളുകളിൽ ഒഴിവുകൾ; മിനിമം യോഗ്യത; പത്താം ക്ലാസ്സ് വിജ്ഞാപനവും അപേക്ഷാ ഫോമും