ശ്രീ ചിത്ര തിരുനാൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റൂട്ടിൽ ഒഴിവുകൾ: ജനറൽ അപ്രന്‍റിസ്‌; വിജ്ഞാപനം 

ശ്രീ ചിത്ര തിരുനാൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റൂട്ടിൽ ഒഴിവുകൾ: ജനറൽ അപ്രന്‍റിസ്‌; വിജ്ഞാപനം