രാഷ്‌ട്രീയ ഇന്ത്യൻ മിലിട്ടറി കോളേജിൽ ലാബ് അസിസ്റ്റന്റ്, L D ക്ലർക്ക്, കുക്ക്, മസാൽ‌ച്ചി തുടങ്ങിയ തസ്‌തികകളിൽ  അവസരം; മിനിമം യോഗ്യത; പത്താം ക്ലാസ്. വിജ്ഞാപനം 

രാഷ്‌ട്രീയ ഇന്ത്യൻ മിലിട്ടറി കോളേജിൽ ലാബ് അസിസ്റ്റന്റ്, L D ക്ലർക്ക്, കുക്ക്, മസാൽ‌ച്ചി തുടങ്ങിയ തസ്‌തികകളിൽ  അവസരം; മിനിമം യോഗ്യത; പത്താം ക്ലാസ്. വിജ്ഞാപനം