രജപുത്താന റെജിമെന്റിൽ കുക്ക്, സഫായ്‌വാല, കാർപ്പെന്റർ, ബാർബർ തുടങ്ങിയ തസ്‌തികകളിൽ അവസരം; മിനിമം യോഗ്യത പത്താം ക്ലാസ്സ്. വിജ്ഞാപനം രജപുത്താന റെജിമെന്റിൽ കുക്ക്, സഫായ്‌വാല, കാർപ്പെന്റർ, ബാർബർ തുടങ്ങിയ തസ്‌തികകളിൽ അവസരം; മിനിമം യോഗ്യത പത്താം ക്ലാസ്സ്. വിജ്ഞാപനം