പ്ലസ് വൺ പ്രവേശനം; നിലവില്‍ ലഭ്യമായ സ്‌കൂളുകളുടെയും ബാച്ചുകളുടെയും വിവരങ്ങൾ


പ്ലസ് വൺ പ്രവേശനം; നിലവില്‍ ലഭ്യമായ സ്‌കൂളുകളുടെയും ബാച്ചുകളുടെയും വിവരങ്ങൾ


ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ്: www.hscap.kerala.gov.in