ഇന്ത്യൻ നേവിയിൽ ഒഴിവുകള്‍;  പത്താം‌ക്ലാസ്സുകാർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം; സാമ്പിള്‍ ക്വസ്റ്റ്യന്‍ പേപ്പര്‍ ഇന്ത്യൻ നേവിയിൽ ഒഴിവുകള്‍;  പത്താം‌ക്ലാസ്സുകാർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം; സാമ്പിള്‍ ക്വസ്റ്റ്യന്‍ പേപ്പര്‍