ഇന്ത്യൻ നേവിയിൽ ഒഴിവുകള്‍;  പത്താം‌ക്ലാസ്സുകാർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. പരീക്ഷാ സിലബസ്


ഇന്ത്യൻ നേവിയിൽ ഒഴിവുകള്‍;  പത്താം‌ക്ലാസ്സുകാർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. പരീക്ഷാ സിലബസ്