ഇന്ത്യൻ ആർമി എഫ്. ഒ. എൽ. ഡിപ്പോയിൽ മസ്‌ദൂർ, ചൌക്കിദാർ, ഡ്രൈവർ  തസ്‌തികകളിൽ ഒഴിവുകൾ; മിനിമം യോഗ്യത; പത്താം ക്ലാസ്സ്. അപേക്ഷാ ഫോം

ഇന്ത്യൻ ആർമി എഫ്. ഒ. എൽ. ഡിപ്പോയിൽ മസ്‌ദൂർ, ചൌക്കിദാർ, ഡ്രൈവർ  തസ്‌തികകളിൽ ഒഴിവുകൾ; മിനിമം യോഗ്യത; പത്താം ക്ലാസ്സ്. അപേക്ഷാ ഫോം