കോഴിക്കോട് ഐ.ഐ.എമ്മിൽ ഹോസ്റ്റൽ വാർഡൻ ഒഴിവുകൾ; വനിതകൾക്കും അവസരം; പ്രായപരിധി; 45 വയസ്സ്. വിജ്ഞാപനം 

കോഴിക്കോട് ഐ.ഐ.എമ്മിൽ ഹോസ്റ്റൽ വാർഡൻ ഒഴിവുകൾ; വനിതകൾക്കും അവസരം; പ്രായപരിധി; 45 വയസ്സ്. വിജ്ഞാപനം