കെമിക്കൽ ടെക്നോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ജൂനിയർ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ്; യോഗ്യത; +2. വിജ്ഞാപനംകെമിക്കൽ ടെക്നോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ജൂനിയർ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ്; യോഗ്യത; +2. വിജ്ഞാപനം