ലെതർ റിസർച്ച് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഒഴിവുകൾ: യോഗ്യത; +2. അഡ്‌മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പൊസിഷന്‍ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് (ജൂനിയര്‍ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ്) വിജ്ഞാപനം


ലെതർ റിസർച്ച് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഒഴിവുകൾ: യോഗ്യത; +2. അഡ്‌മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പൊസിഷന്‍ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് (ജൂനിയര്‍ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ്) വിജ്ഞാപനം