പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ കയർ ബോർഡിൽ  ഒഴിവുകൾ; വിജ്ഞാപനംപൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ കയർ ബോർഡിൽ  ഒഴിവുകൾ; വിജ്ഞാപനം