പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ കയർ ബോർഡിൽ ഒഴിവുകൾ; അനുബന്ധ വിജ്ഞാപനം

പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ കയർ ബോർഡിൽ ഒഴിവുകൾ; അനുബന്ധ വിജ്ഞാപനം