ആംഡ് ഫോഴ്‌സസ് മെഡിക്കൽ സർവീസസിൽ LD ക്ലർക്ക്, സ്റ്റോർ കീപ്പർ, കുക്ക്, മൾട്ടി ടാസ്‌കിംഗ് സ്റ്റാഫ് തുടങ്ങിയ വിവിധ തസ്‌തികകളിൽ ഒഴിവുകൾ: മിനിമം യോഗ്യത; പത്താം ക്ലാസ്. വിജ്ഞാ‍പനംആംഡ് ഫോഴ്‌സസ് മെഡിക്കൽ സർവീസസിൽ LD ക്ലർക്ക്, സ്റ്റോർ കീപ്പർ, കുക്ക്, മൾട്ടി ടാസ്‌കിംഗ് സ്റ്റാഫ് തുടങ്ങിയ വിവിധ തസ്‌തികകളിൽ ഒഴിവുകൾ: മിനിമം യോഗ്യത; പത്താം ക്ലാസ്. വിജ്ഞാ‍പനം