അമ്യൂണിഷൻ ഡിപ്പോയിൽ LDC, ട്രേഡ്‌സ്‌മാൻ, എം.ടി.എസ്. തുടങ്ങിയ വിവിധ തസ്‌‌തികകളിൽ ഒഴിവുകൾ; സ്ത്രീകൾക്കും അപേക്ഷിക്കാം; മിനിമം യോഗ്യത; പത്താം ക്ലാസ്സ്. വിജ്ഞാപനം

അമ്യൂണിഷൻ ഡിപ്പോയിൽ LDC, ട്രേഡ്‌സ്‌മാൻ, എം.ടി.എസ്. തുടങ്ങിയ വിവിധ തസ്‌‌തികകളിൽ ഒഴിവുകൾ; സ്ത്രീകൾക്കും അപേക്ഷിക്കാം; മിനിമം യോഗ്യത; പത്താം ക്ലാസ്സ്. വിജ്ഞാപനം