വനിതാ മിലിട്ടറി പൊലീസിൽ ഒഴിവുകൾ; യോഗ്യത പത്താം‌ക്ലാസ്സ്. വിജ്ഞാപനം

വനിതാ മിലിട്ടറി പൊലീസിൽ ഒഴിവുകൾ; യോഗ്യത പത്താം‌ക്ലാസ്സ്. വിജ്ഞാപനം