സംസ്ഥാന സഹകരണ യൂണിയനിൽ സഹായക് / വാച്ച്മാൻ. യോഗ്യത; എട്ടാം ക്ലാസ്സ്. ശമ്പളം; 16500 – 35700 രൂപ. പ്രായപരിധി; 40 വയസ്സ്. വിജ്ഞാപനം


സംസ്ഥാന സഹകരണ യൂണിയനിൽ സഹായക് / വാച്ച്മാൻ. യോഗ്യത; എട്ടാം ക്ലാസ്സ്. ശമ്പളം; 16500 – 35700 രൂപ. പ്രായപരിധി; 40 വയസ്സ്. വിജ്ഞാപനം