രാഷ്ട്രീയ മിലിട്ടറി സ്‌കൂളിൽ ഒഴിവുകൾ; മിനിമം യോഗ്യത പത്താം ക്ലാസ്സ്. വിജ്ഞാപനം 

രാഷ്ട്രീയ മിലിട്ടറി സ്‌കൂളിൽ ഒഴിവുകൾ; മിനിമം യോഗ്യത പത്താം ക്ലാസ്സ്. വിജ്ഞാപനം