മില്‍മയിൽ ഡ്രൈവർ കം ഓഫീസ്‌ അറ്റൻഡന്റ്: അടിസ്ഥാന യോഗ്യത; പത്താം ക്ലാസ്സ്: വിജ്ഞാപനം 

മില്‍മയിൽ ഡ്രൈവർ കം ഓഫീസ്‌ അറ്റൻഡന്റ്: അടിസ്ഥാന യോഗ്യത; പത്താം ക്ലാസ്സ്: വിജ്ഞാപനം