മിലിട്ടറി ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കോളേജിൽ LD ക്ലർക്ക്, ലാബ് അറ്റൻഡന്റ്, കുക്ക് തുടങ്ങിയ വിവിധ തസ്‌തികകളിൽ അവസരം; മിനിമം യോഗ്യത; പത്താം ക്ലാസ്സ്. വിജ്ഞാപനം

മിലിട്ടറി ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കോളേജിൽ LD ക്ലർക്ക്, ലാബ് അറ്റൻഡന്റ്, കുക്ക് തുടങ്ങിയ വിവിധ തസ്‌തികകളിൽ അവസരം; മിനിമം യോഗ്യത; പത്താം ക്ലാസ്സ്. വിജ്ഞാപനം