ആർമി സർവീസ് കോറിൽ ഡ്രൈവർ, ക്ലീനർ, കുക്ക് തുടങ്ങിയ തസ്‌തികകളിൽ അവസരം; മിനിമം യോഗ്യത; പത്താം ക്ലാസ്സ്. ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം

ആർമി സർവീസ് കോറിൽ ഡ്രൈവർ, ക്ലീനർ, കുക്ക് തുടങ്ങിയ തസ്‌തികകളിൽ അവസരം; മിനിമം യോഗ്യത; പത്താം ക്ലാസ്സ്. ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം