കേരളത്തിൽ ലോവർ പ്രൈമറിഅപ്പർ പ്രൈമറിഹൈസ്‌ക‌ൂൾ തലങ്ങളിൽ അദ്ധ്യാപകരായി നിയമിക്കപ്പെട‌ുവാന‌ുള്ള നിലവാരം നിർണ്ണയിക്ക‌ുന്നതിനായി നടത്തപ്പെട‌ുന്ന യോഗ്യത പരീക്ഷയായ കെ-ടെറ്റിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ച‌ു.

 

കാറ്റഗറി ഒന്ന് – ലോവർ പ്രൈമറി

കാറ്റഗറി രണ്ട്- അപ്പർ പ്രൈമറി

കാറ്റഗറി മ‌ൂന്ന്- ഹൈസ്ക‌ൂൾ

കാറ്റഗറി നാല്– യു.പി തലം വരെയ‌ുള്ള ഭാഷാ അദ്ധ്യാപകർസ്പെഷലിസ്റ്റ് അദ്ധ്യാപകർ (കായികം ആർട്ട് & ക്രാഫ്റ്റ്) എന്നിങ്ങനെ നാല് വിഭാഗങ്ങളിലായാണ് പരീക്ഷ നടത്ത‌ുന്നത്.

 

കാറ്റഗറി 1 (ലോവര്‍ പ്രൈമറി ക്ലാസുകർക്ക്‌): കുറഞ്ഞത്‌ 45

ശതമാനം മാര്‍ക്കോടെ ഹയർ സെക്കൻഡറി / സീനിയര്‍ സെ

ക്കൻഡറി പരീക്ഷ ജയിക്കണം. രണ്ട്‌ വര്‍ഷത്തെ അംഗീകൃത

ടി.ടി.സി. ഡി.എഡ്‌. ജയിച്ചിരിക്കണം. അല്ലെങ്കില്‍ 45 ശതമാനം

മാര്‍ക്കോടെ ഹയർ സെക്കൻഡറി /സീനിയർ  സെക്കൻഡ റിയും രണ്ട്‌ വര്‍ഷത്തെ എലിമെൻററി എജുക്കേഷൻ ഡിപ്പോമയും. അല്ലെങ്കിൽ 50 ശതമാനം മാർക്കോടെ ഹയര്‍ സെക്കൻഡറി / സീനിയർ സെക്കൻഡറിയും നാല്‌

വര്‍ഷത്തെ എലിമെൻററി എജുക്കേഷൻ ഡിഗ്രിയും. അല്ലെങ്കിൽ

50 ശതമാനം മാര്‍ക്കോടെ ഹയർ സെക്കൻഡറി / സീനിയര്‍ സെക്കൻഡറിയും രണ്ട്‌ വര്‍ഷത്തെ ഡിപ്ലോമ ഇൻ എജുക്കേഷനും (സ്പെഷ്യല്‍ എജുക്കേഷൻ).

എസ്.സി. / എസ്.ടി വിഭാഗക്കാർക്കും വ്യത്യസ്‌ത ശേഷിയുള്ള വർക്കും യോഗ്യതാ പരീക്ഷയുടെ  മാർക്കിൽ 5 ശതമാനമിളവ് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒ.ബി.സി. & ഒ. ഇ. സി വിഭാഗക്കാർക്ക് യോഗ്യതാ പരീക്ഷയുടെ മാർക്കിൽ 3 ശതമാനം ഇളവ് നൽകും.

 

കാറ്റഗറി 2 (അപ്പര്‍ പ്രൈമറി ക്ലാസുകാർക്ക്): ബി.എ. / ബി.എസ്.സി. / ബി.കോമും രണ്ട് വർഷത്തെ ഡിപ്ലോമ ഇൻ എലമെൻററി എജുക്കേഷൻ/ ടി.ടി.സി. അല്ലെങ്കിൽ 48 ശതമാനം മാര്‍ക്കോടെ ബി.എ, (ബി.എസ്‌.സി/ബി.കോമും

ഒരു വര്‍ഷത്തെ ബി.എഡും. അല്ലെങ്കിൽ 50 ശതമാനം മാര്‍ക്കോടെ ഹയര്‍ സെക്കൻഡറി / സിനിയർ സെക്കൻഡ റിയും നാലു വർഷത്തെഎലിമെൻററി എജുക്കേഷൻ ഡിഗ്രിയും

അല്ലെങ്കിൽ 50 ശതമാനം മാര്‍ക്കോടെ ഹയർ സെ ക്കൻഡറി / സീനിയര്‍ സെക്കൻഡറിയും നാലു വര്‍ഷത്തെ ബി. എ. / ബി.എസ്‌.സി.എഡ്‌./ ബി.എ.എ ഡ്‌ / ബി.എസ്‌.സി.എഡ്‌.

എസ്‌.സി/ എസ്‌.ടി. വിഭാഗക്കാര്‍ക്കും വ്യത്യസ്‌ത ശേഷിയുള്ള വര്‍ക്കും യോഗ്യതാ പരീക്ഷയുടെ മാര്‍ക്കിൽ 5 ശതമാനം ഇളവും ഒ.ബി.സി., ഒ.ഇ.സി. വിഭാഗക്കാര്‍ക്ക്‌ 3 ശതമാനം ഇളവും നല്‍കും.

 

കാറ്റഗറി 3 (ഹൈസ്‌കൂൾ ക്ലാസുകാർക്ക്): 45 ശതമാനം മാർക്കോടെ ബി.എ./ ബി.എസ്‌.സി / ബി.കോമും ബി.എഡും. അല്ലെങ്കിൽ മാത്തമാറ്റിക്‌സ്‌ / ഫിസിക്‌സ്‌ / കെമിസ്‌ട്രി / ബോട്ടണി/ സുവോളജി / എന്നിവയിൽ 50 ശതമാനം മാര്‍ക്കിൽ കുറയാത്ത എം.എസ്‌സി.എഡ്‌. അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ്‌ സയൻസിൽ 50 ശതമാനം മാര്‍ക്കിൽ കുറയാത്ത എം.എസ്.സി.എഡ്‌. അല്ലെങ്കിൽ 45 ശതമാനം മാര്‍ക്കോടെ ബി.എയും എല്‍.ടി.ടി.സി ജയിച്ചവരും.

എസ്‌.സി / എസ്‌.ടി. വിഭാഗക്കാര്‍ക്കും വ്യതസ്‌ത ശേഷിയുള്ള

വര്‍ക്കും യോഗ്യതാ പരീക്ഷയുടെ മാര്‍ക്കിൽ 5 ശതമാനം ഇളവും ഒ.ബി.സി,  ഒ.ഇ.സി വിഭാഗക്കാർക്ക് 3 ശതമാനം ഇളവും നല്‍കും.

 

കാറ്റഗറി 4 (അപ്പര്‍ പ്രൈമറിതലം വരെയുള്ള അറബിക്‌, ഹിന്ദി, സംസ്‌കൂതം, ഉര്‍ദു ഭാഷാധ്യാപകര്‍ക്കും ഹൈസ്‌കൂൾ തലം വരെയുള്ള സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്‌ അധ്യാപകര്‍ക്കും ഫിസിക്കൽ എജുക്കേഷൻ അധ്യാപകര്‍ക്കും, ആര്‍ട്ട്‌/ക്രാഫ്റ്റ് /അധ്യാപകര്‍ക്കും): യു.പി. വിഭാഗം ഭാഷാധ്യാപകരാകാനും സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്‌, ഫിസിക്കല്‍ എജുക്കേഷൻ അധ്യാ പകരാകാനും കേരള എജുക്കേഷൻ ആക്സ്‌ ആൻഡ്‌  റൂൾസിൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്‌തിട്ടുള്ളവര്‍ക്ക്‌ അപേക്ഷിക്കാം.

 

എസ്‌.സി/എസ്‌.ടി. വിഭാഗ ക്കാര്‍ക്കും വൃത്യസ്ത ശേഷിയുള്ള വര്‍ക്കും യോഗ്യതാ പരീക്ഷയുടെ മാര്‍ക്കിൽ 5%, ഇളവും ഒ.ബി.സി. ,  ഒ.ഇ.സി. വിഭാഗക്കാര്‍ക്ക്‌ 3% ഇളവും ഉണ്ട്.

 

ബി.എഡ്./ ഡി.എഡ്. തുടങ്ങിയ കോഴ്‌സുകളിലെ അവസാ‍ന സെമസ്റ്റർ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.

 

അപേക്ഷ: അപേക്ഷ ഓൺലൈനില‌ൂടെയാണ് സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. അപേക്ഷാ സമർപ്പണ വേളയിൽ 25-30 കെ. ബി സൈസ‌ും 150 x 200 പിക്സൽ അളവില‌ുമ‌ുള്ള പാസ്സ്പോർട്ട് സൈസ് Jpeg ഫോർമാറ്റ് ഫോട്ടോ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യാനായി കര‌ുതി വയ്‌ക്കേണ്ടതാണ്.  ശ്രദ്ധിക്ക‌ുക ഫോട്ടോയിൽ അടിഭാഗത്തായി പേര‌ും ഫോട്ടോ എട‌ുത്ത തീയതിയ‌ും രേഖപ്പെട‌ുത്തിയിരിക്കണം. പരീക്ഷ എഴ‌ുതാൻ ഉദ്ദേശിക്ക‌ുന്ന ജില്ല അപേക്ഷകന് തിരഞ്ഞെട‌ുക്കാവ‌ുന്നതാണ്.

 

അപേക്ഷാ ഫീസ്: ഓരോ വിഭാഗത്തില‌ും 500/- ര‌ൂപ (പട്ടിക ജാതി/ പട്ടിക വർഗ്ഗംഭിന്നശേഷിയ‌ുള്ളവർ - 250/- ര‌ൂപ)

എസ്.ബി.ഐ നെറ്റ് ബാങ്കിംഗ്ക്രെഡിറ്റ്/ഡെബിറ്റ് കാർഡ് മ‌ുഖേന ഫീസടയ്‌ക്കാവ‌ുന്നതാണ്.

അപേക്ഷാ സമർപ്പിക്ക‌ുന്നതിന‌ു മ‌ുൻപ് വിവരങ്ങൾ നൽ‌കിയിരിക്ക‌ുന്നത് ശരിയാണോ എന്ന് ഉറപ്പ‌ു വര‌ുത്തേണ്ടതാണ്. അപേക്ഷാ സമർപ്പിച്ചതിന‌ു ശേഷം വിവരങ്ങൾ തിര‌ുത്ത‌ുവാൻ സാധ്യമല്ല.

 

ഓൺലൈൻ അപേക്ഷയ‌ുടെ പ്രിന്റൌട്ട്, സർട്ടിഫിക്കറ്റ‌ുകള‌ുടെ പകർപ്പ‌ുകൾ എന്നിവ പരീക്ഷാഭവനിലേക്ക് അയക്കേണ്ടതില്ല. പ്രിന്റൌട്ട് നിർബന്ധമായ‌ും സ‌ൂക്ഷിക്ക‌ുക.

ഓൺലൈൻ അപേക്ഷയുടെ അവസാന തീയതി: 23-05-2021

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട വെബ്സൈറ്റ്: ktet.kerala.gov.in 


keywords: k tet, kerala teacher eligibility test, teacher