ഡിഫൻസ് സർവ്വീസസ് സ്റ്റാഫ് കോളേജിൽ വിവിധ തസ്‌തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. തമിഴ്‌നാട്ടിലെ നീലഗിരിയിൽ സ്ഥിരനിയമനമായിരിക്കും. ആകെ ഒഴിവുകൾ: 83

 

തസ്‌തികകൾ

1. സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ ഗ്രേഡ് II

ഒഴിവുകൾ: 4

യോഗ്യത: പ്ലസ് ടു അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം. സ്‌കിൽ ടെസ്റ്റ്: Dictation : 10 minutes @ 80 words per minute, Transcription : 50 minutes (English), 65 minutes (Hindi) (On Computer)

പ്രായപരിധി: 18 – 27 വയസ്സ്

ശമ്പളം: 25500 – 81100 രൂപ

 

2. എൽ. ഡി. ക്ലർക്ക്

ഒഴിവുകൾ: 10

യോഗ്യത: പ്ലസ്‌ടു, സ്‌കിൽ ടെസ്റ്റ്: കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ടൈപ്പിംഗിൽ മിനിറ്റിൽ 35 വാക്കുകൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയണം.  അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഹിന്ദി ടൈപ്പിംഗിൽ മിനിറ്റിൽ 30 വാക്കുകൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയണം.

പ്രായപരിധി: 18 – 27 വയസ്സ്

ശമ്പളം: 19900 – 63200 രൂപ

 

3. സിവിലിയൻ മോട്ടോർ ഡ്രൈവർ (ഓർഡിനറി ഗ്രേഡ്)

ഒഴിവുകൾ: 7

യോഗ്യത: പ്ലസ്‌ടു അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം. ഹെവി വെഹിക്കിൾ സിവിൽ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അംഗീകൃത സ്ഥാപനത്തിൽ രണ്ട് വർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയം വേണം.

പ്രായപരിധി: 18 – 27 വയസ്സ്

ശമ്പളം: 19900 – 63200 രൂപ

 

4. സുഖാനി

ഒഴിവുകൾ: 1

യോഗ്യത: പ്ലസ്‌ടു അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം. അംഗീകൃത സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നുള്ള നീന്തൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ബോട്ട് ഓടിക്കാനുള്ള അറിവും. ഈ മേഖലയിൽ രണ്ട് വർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയവും വേണം. ബോട്ട് മോട്ടോർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ പ്രാവീണ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ നാവിക സേനയിലെ മുൻ‌നിര സീമാൻ റാങ്കിലുള്ള മുൻ‌നാവികർ ആയിരിക്കണം.

പ്രായപരിധി: 18 – 25 വയസ്സ്

ശമ്പളം: 19900 – 63200 രൂപ

 

5. കാർപ്പെന്റർ

ഒഴിവുകൾ: 1

യോഗ്യത: പ്ലസ്‌ടു അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം. അംഗീകൃത സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നുള്ള രണ്ട് വർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയം വേണം. അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകൃത സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നുള്ള ഇൻ‌ഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനിംഗ് പാസ്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റും രണ്ട് വർഷത്തെ അംഗീകൃത സ്ഥാനത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തി പരിചയവും.

പ്രായപരിധി: 18 – 25 വയസ്സ്

ശമ്പളം: 19900 – 63200 രൂപ

 

6. മൾട്ടി ടാസ്‌കിങ് സ്റ്റാഫ്

ഒഴിവുകൾ: 60

യോഗ്യത: പത്താം ക്ലാസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം.

പ്രായപരിധി: 18 – 25 വയസ്സ്

ശമ്പളം: 18000 – 56900 രൂപ

 

വയസ്സിളവ്:  എല്ലാ തസ്‌തികകളിലും എസ്.സി. എസ്.ടി വിഭാഗക്കാർക്ക് അഞ്ച് വർഷവും ഒ.ബി.സി.വിഭാഗക്കാർക്ക് മൂന്ന് വർഷവും മറ്റ് സംവരണ വിഭാഗക്കാർക്ക് നിയമാനുസൃതവും ഉയർന്ന പ്രായത്തിൽ ഇളവുണ്ട്.

 

അപേക്ഷ: തപാൽ മുഖാന്തിരമാണ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. വിജ്ഞാപനത്തിനും അപേക്ഷാ ഫോമിനുമായി സന്ദർശിക്കുക: Notification & Application form

വെബ്സൈറ്റ്: www.dssc.gov.in

അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി: 21-05-2021


Keywords: defence services staff college recruitment