ഇന്ത്യൻ ആര്‍മിയിൽ ബാര്‍ബർ , വാഷര്‍മാൻ തസ്തികകളിൽ അവസരം: അപേക്ഷാ ഫോം ഇന്ത്യൻ ആര്‍മിയിൽ ബാര്‍ബർ , വാഷര്‍മാൻ തസ്തികകളിൽ അവസരം: അപേക്ഷാ ഫോം